Iowa Flood Center joins with NASA to study soil moisture